من ازان هيچکس نيستم....

يا حق.
روانه قصری شدند عظيم که بر سر درش نوشته بودند:من از ان هيچ کس نيستم و ازان همگانم
پيش از انکه وارد ش.يد در اينجا بوديد و پس از انکه خارج شويددر اينجا خواهيد بود......
ديدرو

/ 5 نظر / 5 بازدید
عروسک

با سلامی به گرمی پرتوهای عاشق پرتوهايی که محکوم به صبراند...سلام به راستی قامت کوهها کوهی که محکوم به هميشه منتظر ايستادن است ...به ما هم يه سر بزن...

محمد صادق دهقان

درود بر داوود. توی اون قصری که تویی، هیچ کسی نیست، بی خود نگرد. ما گشته ایم سال ها و بارها.

محمد صادق دهقان

داوود مهربان! شنیدم که در سوگ عمویت نشسته ای، روزگار غریبی است نازنین. مرا نیز در این غم هم درد بدان. هرچند رفته را آمدنی نیست....

سايه

اقای خان احمدی دست از اين کس شعر ها بر دار اين خواهشو از دارم