سلام

نيست در شهر نگاری که دل ما ببرد

بختم ار يار شود رختم از اينجا ببرد

/ 2 نظر / 3 بازدید
دلناز ...

هر چه گشتیم در این شهر نبود اهل دلی ... که بداند غم دلتنگی و تنهایی ما ... ................................

حامد جان ابراهيمپور

جمش كن آقا ديويد ...جاي اين سوسول بازيا برو دمبال يه كار درس حسابي توي ان چن سال اگه زمينم شخميده بودي تاحالا به نفت برنت درياي شمال رسيده بودي پسر خوب با اين هيكل گنده خجالت نميكشي ازين اد اطوارا در مياري؟؟!! آقا جان چندي ذر محضر ما تلمذ كن بلكه گره اي از كارهايت باز شد با اين جماعت خوره ي اينترنتيون كه قد يه ديتا لايف سوختم نبوغ ندارن رفت و آمد نكن ...روزي سه بار شعراي منو بخون فوت كن به خودت بلكه از نگاهاي بد محفوظ شي اين درو دكون رو هم تا شهرداري نيومده بارش كنه جم كن برو دمبال يه صنعت آبرومند... لعنت به پدرو مادر كسي كه در اين محل آشغال بريزد زد زد ....جاي اين شعراي پشت كاميونيم چنتا شعر از من بنويس بلكه چندتا نازك دل سيمين ساقم دورت جم شن براي سلامتي آقاي راننده صلوات...