پاشويه دريغ

ما هيچ نرفته تنها شديم که خويش تنهايی
در ما زاده می شد
هر روز بیشتر از روز پیش
ما هیچ نرفته
گذشتیم رفیق
از میان تاریک روشن عمر
و دیرگاهی است که در پاشویه دریغ
جا مانده ایم.

/ 0 نظر / 4 بازدید