يا حق
      سگ آبادي ديگر 
      در شب ساحلي شكاك
       شب تعقيب
       پنجره ها را
       باد
      برگ مي زد
      بوي گل مي آيد
       هوم
       بوي گل مي آيد شايد گلداني
       از هجوم من
       در پنجره اي
      ايمن مانده است
      باني اين هوس ناميمون كيست ؟
       شهر را ويران خواهم كرد
       و درختان را چون سربازان منهزمي
       پاي در ماسه به اردوگاه اسارت مي تاراند
       منم
       مي انديشم در پنجره بي فانوس
      كز خفاياي شبي اينگونه مست و عبوس
      چه هيولايي سر خواهد زد ؟
      يورش خفاشان دخمه ظلمت را
       چه پرستويي محراب به سقفي خواهد بست ؟
       صبحدم ورد كدامين مرغ عاشق
       ياس ها را از خواب بر خواهد انگيخت؟
      شب چسان قافله زوار خسته پروانه
       نيت لمس ضريح آتش را
      راه در بقعه فانوس شهادت خواهد برد ؟
      يا چه آوار شفق ها در حاشيه مشتعل شب
       كه فروخواهد ريخت
      روي قايق هاي غافل صيادان
       چه فلق هاي كبوتر
       چه كبوترهاي پاك فلق ها
      نتكانده پر
       از غبار رخوت كاريز سياهي
      كه به خون خواهند آغشت در آفاق سحرگاهي
      شب شكاك ساحل
       گويي اشباحي موذي را با امواج به خشكي مي ريخت
      باد مصروع جنوبي
      سگ بي صاحب آبادي ديگر
       به نيازي شوم
      شن نمناك كپر هاي پوشالي بومي ها را
       بو مي كرد
       دست خونين خسوفي آرام
       ماه را
       رخ و كبود
       از كرن اسكله مي آيخت
       منوچهر آتشی

/ 0 نظر / 15 بازدید