ما چون دو دريچهروبروی هم/ اگاه ز هر بگومگوی هم  هروز سلام و پرسش خنده/هر روز قرار روز اينده  عمر اينه بهشت اما افسوس /چونان شب و روز تير و دی کوتاست  اکنون دل من شکسته و خسته است /زيرا يکی از دريچه ها بسته است  نه ماه فسوس نه مهر فسون نه ماه جادو کرد /نفرين به سفر که هر چه کرد او کرد                                                                                          

/ 0 نظر / 3 بازدید